Club CSV

Computer Services Venray


CSV

Algemene Service Voorwaarden voor Particulieren1.      Algemeen

 

1.1.    Deze Algemene Service Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Computer Services Venray (hierna te noemen CSV) waarbij CSV, al dan niet naast andere prestaties, binnen Nederland service als omschreven in deze voorwaarden aan cliënt verleent.

1.2.    Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Service Voorwaarden en andere bepalingen van de overeenkomst, zal het bepaalde in deze Algemene Service Voorwaarden voorrang genieten. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de zijde van opdrachtgevers, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing op aanbiedingen of overeenkomsten met CSV, tenzij deze uitdrukkelijk door CSV schriftelijk zijn aanvaard.

1.3.    Een overeenkomst tot het verlenen van service komt eerst tot stand bij CSV’s bevestiging van een opdracht daartoe.

1.4.    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en CSV ter zake andere bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

2.      Definities

 

2.1.    Service: het verrichten van preventief onderhoud conform de voorschriften van de fabrikant en reparatie op Producten en/of het verrichten van overige diensten, zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Service Voorwaarden en in de opdrachtbevestiging van CSV  aan opdrachtgever nader is omschreven.

2.2.    Serviceperiode: tenzij anders is overeengekomen zal de serviceperiode waarbinnen CSV service verricht zonder meerkosten aanvangen op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 22.00 uur van Maandag tot en met Vrijdag met uitzondering van algemeen erkende Nederlandse feestdagen.

2.3.    Reparatie: de werkzaamheden, bestaande uit het na melding van de storing door opdrachtgever, na inspectie herstellen van de functionaliteit van Producten, door het repareren of vervangen van (delen van) de Producten of het aanbrengen van veranderingen/wijzigingen, alsmede het testen van deze Producten na deze werkzaamheden.

2.4.    Producten: de apparatuur, programmatuur

 

3.      Omvang Service

 

3.1.    Service van Producten kan omvatten de tijdens de serviceperiode te verrichten reparatie, preventieve service en/of overige diensten ten aanzien van Producten.

3.2.    Onder reparatie van Producten wordt verstaan het na melding van de storing door opdrachtgever, na inspectie herstellen van de functionaliteit van Producten door het repareren of vervangen van (delen van) de Producten of het aanbrengen van veranderingen/wijzigingen, alsmede het testen van de Producten na deze werkzaamheden.

3.3.    De overige diensten kunnen omvatten het verstrekken van adviezen, programmeerdiensten en andere vormen van dienstverlening.

3.4.         De verplichting van CSV tot het verlenen van service wordt uitsluitend bepaald door de inhoud van de met opdrachtgever overeengekomen Servicebeschrijving(en)

3.5.         CSV is niet gehouden tot de volgende werkzaamheden:

a.              Levering en/of aansluiting en/of plaatsing van hulp- en/of verbruiksmaterialen

b.              Repareren van lakschade of de levering daarvoor

c.              Onderhoud of reparaties van elektrische voorzieningen buiten de Producten, spanningsvoorzieningen en bekabelingsystemen

 

 

4.      Tarieven en betalingen

 

4.1.         Opdrachtgever dient de in de overeenkomst vastgestelde servicewerkzaamheden, binnen 14 dagen na factuurdatum, te voldoen, tenzij een andere termijn is afgesproken.

4.2.         Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege (mochten) worden opgelegd. Betaling zal geschieden in Euro’s.

 

5.       Niet tijdige betaling

 

5.1           Bij niet tijdige betaling van enig door de opdrachtgever aan CSV verschuldigd bedrag is de opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens CSV zal zijn vereist.

5.2           Opdrachtgever is derhalve vanaf het opeisbaar worden van de vordering rente verschuldigd over het openstaande bedrag zijnde 1 % per (gedeelte van een) maand over het (nog) openstaande bedrag.

5.3           Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door de opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval CSV gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

5.4           Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die CSV tegen opdrachtgever moet nemen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.5           Ter zake de buitengerechtelijke maatregelen zal CSV handelen conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, welke in werking is getreden per 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten zijn opeisbaar nadat de opdrachtgever is gesommeerd tot betaling en daarbij is geïnformeerd over het feit dat bij gebreke van betaling binnen veertien dagen vanaf de sommatie incassokosten in rekening zullen worden gebracht. De hoogte van de incassokosten volgt uit de staffel welke is opgenomen in voornoemd besluit. CSV behoud zich echter het recht voor om de werkelijk geleden schade te vorderen indien deze meer bedraagt dan het percentage conform voornoemd besluit.

 

6.      Aansprakelijkheid

 

6.1.    CSV is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en maximaal tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CSV gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan die in een direct onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.2.    CSV garandeert dat zij zich naar beste vermogen zal inspannen de service te verlenen.

          CSV is evenwel niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan haar verplichtingen ten gevolge van overmacht, waaronder mede verstaan wordt niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers en hulppersonen en overige oorzaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, zoals het niet kunnen verkrijgen van zaken en/of rechten.

6.3.    Opdrachtgever staat er voor in dat op geen enkele wijze inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten en/of enig wettelijk voorschrift en vrijwaart CSV van alle aanspraken van derden ter zake en van alle kosten en schade die voor CSV uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.

 

7.      Garantie en reclames

 

7.1           Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Op tweedehands artikelen wordt nooit enige garantie gegeven. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.2           Reclames van de zijde van de opdrachtgever betreffende facturen dienen binnen zeven dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden alsdan door CSV niet meer in behandeling genomen

7.3           Bij ontvangst van aan de opdrachtgever (af)geleverde zaken controleert en verklaart de opdrachtgever schriftelijk of hij de zaken in goede staat, en voorzover van toepassing compleet, met alle toebehoren en een gebruiksaanwijzing heeft ontvangen.

7.4           Ter zake aan de opdrachtgever (af)geleverde goederen geldt dat het aannemen van zaken door de vervoerder –  zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu – geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren.

7.5           Indien de reclame door CSV gegrond wordt bevonden is  CSV uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de opdrachtgever daarnaast recht op welke vergoeding dan ook kan laten gelden. Indien vervanging van de betreffende zaak niet mogelijk is, kan een vergelijkbare zaak aan de opdrachtgever worden aangeboden dan wel een vergoeding van de koopsom ter zake de ondeugdelijke zaak worden voldaan.

7.6           De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt door reclamering niet geschorst, terwijl de opdrachtgever alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

7.7           Eventuele klachten dienen terstond bij (af)levering te worden gemeld aan CSV. Nadien kunnen bezwaren slechts nog binnen acht dagen na (af)levering gemotiveerd worden ingediend bij CSV, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd. Latere bezwaren behoeven door CSV niet in behandeling te worden genomen.

 

8.      Eigendomsvoorbehoud

 

8.1           CSV blijft, zolang de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan – waaronder begrepen de betalingsverplichtingen                                    van eventuele andere leveranties aan de opdrachtgever – eigenaar van de geleverde zaken.

8.2           Tot het moment van volledige betaling zoals bedoeld onder punt 1 van dit artikel heeft CSV onherroepelijk volmacht om de zaken te verwijderen en verwijderd te houden – waar deze zich ook bevinden –totdat al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is aan CSV is voldaan.

8.3           De opdrachtgever dient hiertoe zijn / haar medewerking te verlenen op straffe van een – niet voor rechterlijke matiging vatbare – boete van 500 EURO per dag dat de opdrachtgever hiermede in gebreke is / blijft, indien CSV hier uitdrukkelijk aanspraak op maakt.

8.4           Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet dan wel niet volledig is voldaan, mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

8.5           Bij verlies, diefstal inbeslagneming e.d. van de betreffende zaken waarvoor de koopsom niet volledig is voldaan, is de opdrachtgever verplicht om binnen 24 uren na de ontdekking daarvan dit aan CSV te mededelen.

 

9.      Retentierecht

 

Indien CSV zaken onder zich heeft van de opdrachtgever, heeft CSV het recht om zijn verplichting om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot dat voldoening van hetgeen de opdrachtgever aan CSV verschuldigd is.

 

10.      Verjaring  en verval

 

In afwijking tot de wettelijke bepalingen omtrent verjaring, verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding voor de opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade bekend is geworden of had moeten worden.

 

11.      Wijziging van de voorwaarden

 

11.1       CSV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

11.2       Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

12.      Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

12.1       Op de door CSV onder deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2       Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van een met CSV gesloten overeenkomst, of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van CSV.

 

WAT DOET CSV

  • Reparatie pc, laptop etc.
  • Oplossen software problemen
  • Verwijderen virus, malware
  • Oplossen internet problemen
  • Opschonen pc, laptop
  • Installatie apparatuur
  • Beveiliging ..... etc. etc.

REACTIES KLANT

"De service van CSV is geweldig. Een telefoontje of een storingsformulier invullen en je wordt snel geholpen op zeer korte termijn. Ik zou CSV bij iedereen aanbevelen!."


Ineke Grootemaat


Tinnegieterstraat 23

5801 RJ Venray

info@csvenray.nl


btw-id NL001311729B911

KvK 12059301


voor al uw computerhulp


CONTACT

CSV - Computer Services Venray       service met gevoel

0478-587044

06-49401003